VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK


 
( zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
„ Tvorba a aktualizácia portálu “
V rámci projektu : S chuťou po stopách histórie a krás prírody
 
Druh zákazky: Podprahová
Predmet zákazky: služba
 
I. Názov, adresa a kontaktné miesto obstarávateľa
 
Úradný názov: Regionálna rozvojová agentúra Senica
IČO: 37840100
DIČ: 2021895260
Poštová adresa: Nám. oslobodenia 9/21
Mesto/obec: Senica PSČ: 905 01
Kontaktné miesto: Regionálna rozvojová agentúra Senica
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Barcaj - predseda predstavenstva
Telefón: 034 / 651 6259, 421 903 342448
E-mail: barcaj@rras.sk Fax: 034 / 651 6261
Internetová adresa verejného obstarávateľa (URL): www.rras.sk

II. Opis
II.1.
 
Názov zákazky podľa obstarávateľa: Tvorba a aktualizácia portálu
 
II.2.
 
Druh zákazky: Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
služba
Hlavné miesto poskytnutia služby: Regionálna rozvojová agentúra Senica, Nám. oslobodenia 9/21, 905 01
Senica
NUTS kód SK 021
 
II.3.
 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na poskytnutie služieb ako celku na
všetky časti alebo predloženie ponuky na jednotlivé časti:
  1. časť – zabezpečenie podkladov k tvorbe obsahu portálu, zbieranie receptov a informácií o prírodných
    a kultúrnych zaujímavostiach zúčastnených regiónov, príprava jedál, ich fotenie + natočenie videí,príprava podkladov pred ich odovzdaním na grafickú úpravu, ( informácie o min. 50 kultúrnycha prírodných pamiatkach regiónu vrátene potrebnej fotodokumentácie, min. 15 videoklipov z prípravyjedál, min. 50 receptov s podrobným postupom a fotodokumentáciou prípravy jedál ),
  2. časť – grafický návrh a tvorba web portálu,
  3. časť – tlač letáku propagujúceho realizovaný projekt s mapou oprávneného územia a vyznačením najzaujímavejších prírodných a kultúrnych pamiatok v danom území,
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch .
Predpokladaná hodnota zákazky : 44 958 € bez DPH.
 
Výzva na predkladanie ponúk- zadávania podprahových zákaziek – poskytnutie služby
 
II.4.
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)
Hlavný predmet 79342200-5
Doplňujúce predmety 72413000-8, 9824000-6
 
II.5.
 
Možnosť predloženia ponuky: na jednotlivé časti zákazky, alebo na celý predmet zákazky
 
II.6.
 
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
 
II.7.
 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
 
II.8.
 
Mena: EUR
 
III. Administratívne informácie
 
III.1.
 
Podmienky na získanie súťažných podkladov
Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať na základe písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov najneskôr : do 21. novembra 2010 na adrese: Ing. Mária Výletová, S. Jurkoviča 1203/16, 905 01
Senica , prípadne e- mailom : mariavyletova@seznam.cz.
Netýka sa to záujemcov, ktorým bola zaslaná výzva spolu so súťažnými podkladmi.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie poštovou zásielkou na základe písomnej žiadosti.
Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.
 
III.2.
 
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: najneskôr do 09. decembra 2010
Čas: najneskôr do 15:00 hod.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť: Regionálna rozvojová agentúra Senica, Nám. oslobodenia 9/21,
905 01 Senica
 
III.3.
 
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Dátum: do 31/01/2011
 
III.4.
 
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 09. decembra 2010
Čas: o 16.00 hod.
Miesto: Regionálna rozvojová agentúra Senica, Nám. oslobodenia 9/21, 905 01 Senica
 
IV. Podmienky účasti

IV.1.
 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu alebo doklad o
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní , alebo čestné
vyhlásenie o oprávnení podnikať podľa predpisov v krajine svojho sídla , ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v
Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva doklad, resp. rovnocenný doklad.
 
IV.2.
 
Finančné a ekonomické a postavenie
Nevyžaduje sa
 
IV.3.
 
Technická alebo odborná spôsobilosť
Nevyžaduje sa
 
IV.4
 
Ostatné doklady :
- Návrh uchádzača na plnenie kritérií podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača ( príloha č. 1 súťažných
podkladov )
- Návrh zmluvy ( príloha č. 2 súťažných podkladov )
Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti:
- úplnosť dokladov v zmysle bodu IV.1
 
V.Kritériá vyhodnotenia ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky - 100 bodov
 
VI.Podmienky týkajúce sa zmluvy
 
VI.1.
 
Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutie služby
 
Výzva na predkladanie ponúk- zadávania podprahových zákaziek – poskytnutie služby
 
VI.2
 
Trvanie zmluvy: 30.06.2013
 
VI.3.
 
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia: Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
z prostriedkov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 pre
projekt : S chuťou po stopách histórie a krás prírody. Verejný obstarávateľ uhradí cenu za predmet zákazky
na základe čiastkových faktúr v polročných intervaloch v súlade s harmonogramom predkladanie
monitorovacích správ . Splatnosť faktúr do 30 dní po odsúhlasení objednávateľom .
Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku v EUR.
 
VII. Doplňujúce informácie
 
Ďalšie informácie: počet uchádzačov je neobmedzený.
Obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
  • nebude predložená ani jedna ponuka,
  • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
  • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
  • ak sa zmenili okolnosti , za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 
Meno a podpis zodpovednej osoby: ......................................
Ing. Mária Výletová, reg. číslo: A0025-023- 2001 Ing. Mária Výletová , v. r.
 
Verejný obstarávateľ :
Regionálna rozvojová agentúra Senica ..................................................
Ing. Jaroslav Barcaj- predseda predstavenstva , v. r.
 
Výzva zverejnená na internetovej stránke: www.rras.sk verejného obstarávateľa podľa
§ 6 ods.1. písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov: od 15.11. 2010
 
Výzva na predkladanie ponúk- zadávania podprahových zákaziek – poskytnutie služby