Úvod

titulka.jpg

Regionálna rozvojová agentúra Senica

 • Regionálna rozvojová agentúra Senica (RRAS) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2004,
 • členmi sú Mikroregión Branč, AIKON s. r. o., Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica a Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný región s ručením obmedzeným.
 • RRAS je nezisková organizácia, ktorá aktivizuje ekonomický rozvoj regiónu inštitucionálnym spojením samosprávy, súkromného sektora a tretieho sektora,
 • pracuje ako účinný nástroj rozvoja regiónu v členských štátoch EÚ. Je súčasťou integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Predmety činnosti

 • orientácia na rozvoj regiónu v súlade s Národným plánom regionálneho rozvoja,
 • realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,
 • aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a inrerregionálnej spolupráce,
 • podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónov a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
 • zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného, rizikového a štartovacieho kapitálu,
 • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva pre čerpanie prostriedkov z predvstupových a štrukturálnych fondov,
 • budovanie vzťahu k verejnosti regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
 • koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja ( v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
 • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
 • zabezpečovanie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií,
 • vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
 • organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja,
 • podpora rozvoja cestovného ruchu, kultúrnych a spoločenských akcií obcí.

Hlavné ciele

 • aktívne sa podieľať na úspešnom zvládnutí úloh lokálnej úrovne, ktoré vyplývajú z integrácie Slovenskej republiky medzi vyspelé členské krajiny EÚ,
 • podporovať čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v regióne,
 • hľadanie impulzov k samoaktivizácii regiónu, podpora samoaktivizácie regiónu.

Prioritné úlohy

 • pomoc pri koordinácii aktivít podporujúcich regionálny rozvoj a integráciu Slovenska medzi vyspelé krajiny EÚ,
 • budovanie vzťahu verejnosti k regiónu aktívnou propagáciou na výstavách a seminároch. Iniciovanie vytvárania regionálnych partnerstiev (štátna správa, verejná správa, tretí a súkromný sektor),
 • aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov a rozvíjaním interregionálnej spolupráce,
 • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva pre čerpanie prostriedkov
 • podpora vstupu domácich a zahraničných investorov do regiónu, a to aktívnou účasťou v procese vytvárania podmienok pre investovanie.

Aktivity

 • spolupráca so strednými školami, kultúrnymi zariadeniami a obcami,
 • vyhľadávanie a oslovovanie partnerov na rakúske a českej strane, sprostredkovanie partnerstiev,
 • metodické usmerňovanie školských zariadení stredných škôl, kultúrnych zariadení v obcí pri vypracovaní projektových žiadostí pre čerpanie NFP z fondov EÚ,
 • konzultačná, poradenská činnosť v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
 • projektová činnosť,
 • reklama, propagácia.