Dokumenty

 • Zmluva o poskytovaní dotácie pre RRAS [pdf]
 • RRAS plán činnosti na rok 2012 [pdf]
 • RRAS plán činnosti na rok 2011 [pdf]
 • RRAS plán činnosti na rok 2010 [pdf]
 • RRAS plán činnosti na rok 2009 [pdf]
 • RRAS plán činnosti na rok 2008 [doc]
 • RRAS plán činností na rok 2007 [pdf]
 • RRAS plán činností na rok 2006 [pdf]
 • Správa o činnosti za rok 2014 [pdf]
 • RRAS marketingová koncepcia [pdf]
 • Informačná databáza okresu Senica (LAU1)- pre rok 2009 [pdf]
Ciele
 • informovanie verejnosti o možnostiach zapojenia sa do programov EÚ a informovanie o investíciách, ktoré prúdia do regiónu,
 • prehlbovanie a zabezpečovanie komunikácie s možnými záujemcami o finančnú pomoc z fondov EÚ. Komunikácia je zameraná na informovanie možných záujemcov a prijímateľov pomoci o možnostiach, ktoré poskytujú fondy EÚ pre región.

Cieľové skupiny RRAS

1.

 • vlastní členovia RRAS
 • integrovaná sieť RRA, Národná sieť rozvoja vidieka 
 • Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj 


2.

 • verejný sektor - obce, mikroregióny, združenia miest a obcí, verejné inštitúcie (školy, univerzity, vzdelávacie organizácie atď.), štátne inštitúcie (úrady práce, krajské školské úrady, atď.)
 • súkromný sektor: obchodné spoločnosti/malé a stredné podniky, združenia podnikov/podnikateľov (obchodné komory, podnikateľské kluby, živnostenské komory, živnostníci), sociálni partneri
 • neziskový sektor: regionálne rozvojové organizácie, nadácie, občianske združenia a lokálne komunity
 • Informačné centrá a kancelárie
 • koneční prijímatelia pomoci fondov EU
 • široká verejnosť
 • medzinárodné organizácie, inštitúcie

Poskytnuté informácie

 1. strategické informácie (právne predpisy relevantné pre samosprávne kraje z EÚ a celonárodného pohľadu)
 2. strategické plány na regionálnej úrovni, dlhodobé plány regionálneho rozvoja, regionálne priority)
 3. všeobecné informácie o programoch (témy, priority, opatrenia)
 4. výzvy (smernice, manuály, harmonogram)
 5. možnosti budovania partnerstiev v SR a zahraničí
 6. obchodne orientované informácie
 7. vplyv/výsledky projektov na regionálny rozvoj , progres, úspešné príklady z praxe

Komunikačné nástroje používané na dosiahnutie cieľov

 1. komunikácia tvárou v tvár, priame poradenstvo
 2. písané nástroje : newsletter, výročná správa, brožúry, letáky, listy/korešpondencia, dotazníky, atď.
 3. elektronické nástroje : web stránka, e-mailový servis, virtuálna knižnica, diskusné fórum, CD-ROM, video, e-mailová komunikácia - odpovede na e-mailové otázky
 4. akcie : semináre, informačné trhy, dni otvorených dverí, workshopy, konferencie, festivaly, aktivity susedstva, otváracie semináre, atď.
 5. tlač : noviny, rádio, TV (národné, regionálne, miestne), interview s novinármi, tlačové konferencie a besedy, reklama a propagácia v tlačených brožúrach a vydaných dokumentoch atď.
 6. začlenenie sa do aktivít ostatných spolupracujúcich organizácií (TTSK, ostatné RRA, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja)

Komunikácia RRAS

Komunikácia RRAS s cieľovými skupinami sa bude realizovať komunikačnými nástrojmi popísanými v časti Komunikačné nástroje používané na dosiahnutie cieľov.

Zoznamy objednávok

SR 3MO [doc]
OZE 1MO [doc]
OZE 2MO [doc]
OZE 3MO [doc]
OZE 4MO [doc]
S chuťou ... 3MO [doc]
S chuťou ... 4MO [doc]
S chuťou ... 5MO [doc]
S chuťou ... 6MO [doc]
PB Senica Blansko [doc]
Kompostovanie [doc]