Aktuality

Výzva MAS Záhorie stiahnuť

Výzva v rámci programu pre životné  a ochranu klímy Európskej komisie (08. 07. 2016)
Informácia o otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie (LIFE), ktorú zverejnila Európska komisia dňa 19. mája 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby so sídlom v členskom štáte EÚ. Žiadosti o grant sa podávajú elektronicky prostredníctvom nástroja e-Proposal. Podrobnejšie informácie a podklady k predmetnej výzve sú zverejnené na stránke Európskej komisie:http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Funkciu národného kontaktného  miesta v Slovenskej republike zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR. V prípade otázok kontaktujte zástupcov ministerstva na tel. čísle 0906 314 262 a 0906 314 260 alebo elektronicky na adresách: karin.ocenasova@enviro.gov.sk a jana.dzurnakova@enviro.gov.sk

 Harmonogram výzvy EK na predkladanie žiadostí o grant v roku 2016 je nasledujúci:

Tradičné projekty

Oblasť

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

Podprogram „Ochrana klímy“

Prioritné oblasti: zmierňovanie zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy a správa a informovanie v oblasti klímy

19. máj 2016

07. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Podprogram „Životné prostredie“

Prioritná oblasť: životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov (ENV)

19. máj 2016

12. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Prioritná oblasť: príroda a biodiverzita (NAT)

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Prioritná oblasť: správa a informovanie v oblasti životného prostredia (GIE)

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

Projekty technickej pomoci

(pre  podprogram „Životné prostredie“ a  podprogram „Ochrana klímy“)

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

 

 

 

 

 

 

Prípravné projekty

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

19. máj 2016

20. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

 

 

 

 

Integrované projekty

 

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

1. Fáza – concept note

19. máj 2016

26. september 2016 do 16:00 Bruselského času

2. Fáza – kompletná žiadosť o grant

19. máj 2016

12. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Podprogram „Životné prostredie“

19. máj 2016

15. marec 2017 (indikatívny časový plán)

Podprogram „Ochrana klímy“

19. máj 2016

15. apríl 2017 (indikatívny časový plán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg Stredná Európa 2014-2020: Druhá výzva na predkladanie projektov otvorená od 26.4.2016 (18. 05. 2016)

Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 vyhlásil dňa 26.4.2016 DRUHÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke http://www.interreg-central.eu/ .
Základné informácie k výzve v slovenskom jazyku nájdete TU
K uvedenej výzve sa konali dva informačné dni v Trenčíne a Spišskej Novej Vsi, viac o programe, ako aj prezentácie nájdete v záložke Konferencie a Semináre.

Výzvy INTERREG V-A SK-CZ (09. 05. 2016)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo dňa 22.04.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

·  INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 so zameraním na zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce;

·  INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 so zameraním na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov;

·  INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 so zameraním na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva;

·  INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 so zameraním na ochranu biodiverzity cezhraničného územia;

Bližšie informácie nájdete na stránke programu:
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/.

Napriek pretrvávajúcim problémom na strane poskytovateľa verím, že budú už čoskoro úspešne vyriešené, dávam do pozornosti výzvy cezhraničnej spolupráce s Českou republikou.

V prípade, že má niekto zmysluplný zámer, ponúkame dlhoročné skúsenosti RRAS pri príprave a implementácii cezhraničných projektov s Českou republikou, možnosť na nájdenie vhodných partnerov aj poradenstvo, prípadne pomoc pri zostavovaní žiadosti. 

Usmernenie č.1 k výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov (09. 05. 2016)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č.1 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít ( kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01)

Usmernenie, ktorého predmetom je predĺženie termínu uzávierky 1.kola a objasnenie a spresnenie definícií, resp. postupov popisovaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy, nadobúda účinnosť dňa 28.4.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít v znení usmernenia č.1

https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-01/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_mh/ 

Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 10. výzvu (27. 4. 2016)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje, že s cieľom  poskytnúť žiadateľom dlhší čas na prípravu dokumentácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), aktualizuje harmonogram hodnotiacich kôl v rámci 10. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, a to tak, že predlžuje termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016.

Výzvy na predkladanie ŽoNFP zo zdrojov OP KŽP (23. 3. 2016)
Oznam o zverejnení 10., 11. a 12. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 21. 03. 2016 bola zverejnená 10., 11. a 12. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

10.   výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 55 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

11.   výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

12.   výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 16 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

Forma výziev je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

V rámci výziev sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:

V prípade 10. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi výlučne subjekty územnej samosprávy –obce a združenia obcí.

V prípade 11. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi subjekty územnej samosprávy –príspevkové organizácie obcí, rozpočtové organizácie obcí (v prípade zhodnocovania BRO aj obce a združenia obcí), právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktoré sú oprávnené na nakladanie s odpadom, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí, združenia právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

V prípade 12. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi subjekty Ministerstvo životného prostredia SR alebo štátna rozpočtová/príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR poverená v súlade s § 105 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať TU alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

Výzvy na predkladanie ŽoNFP (18. 3. 2016)

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 14.3.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita 4.2:   Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ 4.2.1:     Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie
Kód výzvy:               IROP-PO4-SC421-2016-2

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):
Vyzva SC 4 2 1 IROP (docx, 158.83 Kb, 208x)
Priloha č. 1 - Formulár žiadosti o NFP 4.2.1. (docx, 107.81 Kb, 29x)
Príloha č. 2 - Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 4.2.1. (docx, 115.43 Kb, 33x)
Príloha č. 3 - Formuláre k ŽoNFP 4.2.1 (zip, 353.25 Kb, 18x)
Príloha č. 4 - Príručka pre žiadateľa (zip, 625.11 Kb, 18x)
Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov 4.2.1 (docx, 97.99 Kb, 19x)
Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov 4.2.1 (docx, 99.64 Kb, 24x)
Príloha č. 7 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP v zmysle čl. 13 č. 1302_2008 (docx, 82.69 Kb, 19x)
Priloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inymi programami (docx, 87.83 Kb, 6x)
Príloha č. 9 - Kritériá výberu projektov 4.2.1 (docx, 105.54 Kb, 23x)
Príloha č. 10 - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - všeobecný vzor CKO (zip, 1.2 Mb, 7x)
Príloha č. 11